Visie


Aardgas is een relatie schone energiebron, methaan (CH4), ten opzichte van aardolie en haar nevenproducten. Er hoeft dan ook geen duur destillatieproces uitgevoerd te worden. Hier staat tegenover dat een distributienetwerk wel kostbaar is.

Nederland is sinds 50 jaar een aardgasland, het grote Groningenveld, en kleinere gasvelden in Noord-Nederland en de Noordzee. Vanuit de kleine velden wordt volop geproduceerd. Door de kraan van het Groningenveld wat meer of minder open te zetten, kunnen schommelingen in de vraag makkelijk worden opgevangen.

Europees heeft Nederland de grootste voorraad aan aardgas, waarvan al 70% is verbruikt. Energietransitie naar duurzame bronnen is dus niet alleen vanuit milieu overweging. Bij de huidige consumptie zal:

  • Vanaf 2020 een opslagpunt plaatsvinden.
  • Vanaf 2025 is Nederland niet meer zelfvoorzienend.
  • Vanaf 2030 is Nederland een importeur van aardgas.

De invulling hiervan, na deze periode is controversieel. Winning door middel van schaliegas/Fracking en/of import van buiten Europa via pijpleidingen of LNG. Elke optie heeft economische, politieke en milieu consequenties.

Jaarlijks worden er naar schatting 40.000 nieuwbouwhuizen aangesloten op het gasnet. Netbeheerders pleiten al geruime tijd dat dit moet verdwijnen, exploitatie is lange termijn. Gasverbruik draagt bij aan de uitsoot van CO2. Reductie van het gasverbruik is dan ook minder CO2. In 2030 stopt Nederland met aardgasleveringen aan België. Vanaf 2024 worden deze al stapsgewijs afgebouwd. De reden: de gasvoorraad is niet oneindig.

Hoewel aardgas relatief schoon en eenvoudig beschikbaar is, wordt het in Nederland voor de gebouwde omgeving uitgefaseerd. Dat vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs, een klimaatneutrale samenleving in 2050. Koolwaterstoffen zoals olie en gas zijn van oudsher praktische energiedragers. Er is een afhankelijkheid van deze energiedragers voor Industrie, transport en bebouwde omgeving. Ook elektriciteit vindt hierin haar oorsprong. Het rendement van centrales bedraagt circa 30%.

De samenleving en eigenlijk de natuur zelf zijn gebaseerd op koolwaterstoffen als energiedragers, koolwaterstoffen zijn fundamenteel. Het grootschalige verbruik van koolwaterstoffen en inherent de neveneffecten leveren dermate grote problemen op dat dit teruggedrongen moet worden. Een transitie naar energievoorziening zonder koolwaterstoffen is ingrijpend, wat grenst aan een illusie. De energievoorziening van bebouwde omgeving is opgezet en ingericht op basis van beschikbaarheid van koolwaterstoffen, aangesloten op het gas en elektriciteitsnet. Klimaatneutraal is een politieke keuze, wat inhoud dat er anders gekeken moet worden naar de energievraag en hoe hier in te voorzien.

Hoe worden gebouwen verwarmt, gekoeld, geventileerd en verlicht en welke energiebronnen kunnen hiervoor gebruikt worden. Alternatieven zijn in ontwikkeling en ook al deels beschikbaar. De installatiekosten zijn nog steeds hoger dan conventionele configuraties. Innovaties en schaalvergroting leren dat het omslagpunt steeds lager komt te liggen. Beschikbaarheid van subsidies dragen hieraan bij.

Ook Siloc.nl levert hierin een bijdrage door het delen van kennis en in praktische zin op locatie of per project gegevens te verzamelen, om van hieruit samen doelgerichte oplossingen te vinden. Helder en transparant over kosten en effecten behoren tot de kernwaarden van Siloc.nl en haar ketenpartners.