Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden.

De eis geldt vanaf 2023. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. Voor heel kleine kantoren en monumentale panden geldt nog een uitzondering.

Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

De mogelijkheden voor LED verlichting zijn de afgelopenjaren in een stroomversnelling geraakt. Dit houdt in dat het enegieverbruik 50 tot 75% lager licht dat convertionele TL en PL verlichtingsarmaturen. Dit terwijl de kosten door schaalvergroting gelijktijdig zijn gedaald. Er zijn nu meerde fabrikanten en leveranciers die hun armaturen afstemmen op vervanging van de converntionele armaaturen. De Europese norm NEN-EN 12464 Licht en verlichting – werkplekverlichting schrijft de  laagst toelaatbare waarde van de gemiddelde verlichtingssterkte voor, dit is voor kantoren 500 lux.  Bij het opstellen van een lichtplan moet rekening gehouden worden met terugval door vervuiling, lichtterugval-karakteristieken van de lamp ect. Hierdoor wordt een vermenigvuldigings factor gehanteerd van circa 1,3 . In de praktijk houdt dit in dat de gemiddelde verlichttingssterke van kantoren licht vaak tussen de 15 en 22 W/m2 bij conventionele verlichting. In veel gevallen bedraagt de verlichttingssterke bij LED tussen de 3 en 8 W/m2.

Verouderede verlichting persteert slechter, dus vervanging door LED is hierin een lichtend voorbeeld om twee vliegen in één klap te slaan. Siloc.nl kan u voorrekenen wat de kosten en baten zijn van het aanpassen/ vervangen van uw verlichting en welke invloed dit heeft op het energielabel.


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/28/alle-kantoren-verplicht-zuinig-met-energie


Het is kaart brengen van het energieverbruik en de deelposten is een stap in het proces. welke maatragelen worden genomen, of juist niet. Wat is de explortatieduur